Casa » Law As It Applies To Other Professions » เปลี่ยนวิธีทำงานแค่ 1% คุณก็แซงหน้าคน 99% ได้แล้ว Libro EPUB, PDF

เปลี่ยนวิธีทำงานแค่ 1% คุณก็แซงหน้าคน 99% ได้แล้ว Libro EPUB, PDF

Obtenga el libro de Descargas gratuitas de libros electrónicos para teléfonos inteligentes เปลี่ยนวิธีทำงานแค่ 1% คุณก็แซงหน้าคน 99% ได้แล้ว en formato PDF o EPUB. Puedes leer cualquier libro en línea o guardarlo en tus dispositivos. Cualquier libro está disponible para descargar sin necesidad de gastar dinero.

เปลี่ยนวิธีทำงานแค่ 1% คุณก็แซงหน้าคน 99% ได้แล้ว PDF iBook EPUB por Eitaro Kono -
 • Libro de calificación:
  4.49 de 5 (449 votos)
 • Título Original: เปลี่ยนวิธีทำงานแค่ 1% คุณก็แซงหน้าคน 99% ได้แล้ว
 • Autor del libro: Eitaro Kono
 • ISBN: -
 • Idioma: ES
 • Páginas recuento:211
 • Realese fecha:2000-09-07
 • Descargar Formatos: EPUB, AZW, FB2, ODF, DOC, CHM, TXT, PDF
 • Tamaño de Archivo: 14.49 Mb
 • Descargar: 3449
Secured

เปลี่ยนวิธีทำงานแค่ 1% คุณก็แซงหน้าคน 99% ได้แล้ว por Eitaro Kono Libro PDF, EPUB

เพิมประสิทธิภาพใหเหนือกวาคนอืนเปน 10 เทา ดวยเทคนิคการทำงานทีงายจนใคร ๆ กมองขาม ผูคนมากมายคิดกันไปเองวา ถาอยากกาวไปใหไกล กตองพัฒนาการทำงานดวยเทคนิคทีแปลกใหมไมเหมือนใคร แต โคโนะ เอตาโร ผูบริหารของบริษัท IBM Japan คนพบวา นันเปนความเขาใจทีผิด เพราะจริง ๆ แลวเทคนิคการทำงานทีมีประสิทธิภาพสูงสุดคือ เทคนิคทีเรียบงายจนคนมองขามไปตางหาก คุณเคยรูหรือไมวา… แคพยักหนาเปนชวง ๆ คุณกสามารถควบค เพิ่มประสิทธิภาพให้เหนือกว่าคนอื่นเป็น 10 เท่า ด้วยเทคนิคการทำงานที่ง่ายจนใคร ๆ ก็มองข้าม ผู้คนมากมายคิดกันไปเองว่า ถ้าอยากก้าวไปให้ไกล ก็ต้องพัฒนาการทำงานด้วยเทคนิคที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร แต่ โคโนะ เอตาโร่ ผู้บริหารของบริษัท IBM Japan ค้นพบว่า นั่นเป็นความเข้าใจที่ผิด เพราะจริง ๆ แล้วเทคนิคการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือ เทคนิคที่เรียบง่ายจนคนมองข้ามไปต่างหาก คุณเคยรู้หรือไม่ว่า… แค่พยักหน้าเป็นช่วง ๆ คุณก็สามารถควบคุมการประชุมได้แบบเบ็ดเสร็จ แค่เลิกลงท้ายด้วย ป.ล. อีเมล์ของคุณก็จะได้รับการตอบกลับมากขึ้น แค่ฝึกปะทะคารมกับเพื่อนร่วมงานบ่อย ๆ ที่ทำงานก็จะมีความปรองดองมากขึ้น แค่บอกเหตุผลประกอบทุกครั้งที่คุณขอบคุณใคร เขาคนนั้นก็จะยินดีทำงานให้คุณมากขึ้นเป็นเท่าตัว หนังสือเล่มนี้รวบรวมเคล็ดลับที่ง่ายจนคนมองข้ามไว้มากถึง 85 ข้อ ด้วยความง่ายแบบสุด ๆ คุณจึงไม่ต้องการทักษะ ไม่จำเป็นต้องฝึกฝน แค่อ่านและลองนำไปใช้ในวันนี้ แล้วเตรียมแซงคนอื่น ๆ อีก 99% ในวันพรุ่งนี้ได้เลย!